REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROBIN


I. WARUNKI OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej produktów znajdujących się w ofercie sklepu.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest Danuta Robaczewska, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą „Hurtownia Robin Danuta Robaczewska", z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łącznej 39, NIP 6290009299, REGON 003535316 - w dalszej części regulaminu zwana „Sprzedającym" lub „firmą ROBIN".

3. Sklep internetowy ROBIN, znajdujący się pod adresami: www.robin.pl oraz www.robin.com.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktury oraz paragony wysyłane są drogą elektroniczną.

6. Zamawiający zobowiązany jest podać prawidłowe dane dotyczące płatnika oraz odbiorcy i nabywcy, które są niezbędne do realizacji kontraktu i wystawienia faktury. Jeżeli po otrzymaniu faktury Zamawiający stwierdzi, że wskazane dane płatnika są nieprawidłowe, powinien on sporządzić i przesłać Sprzedającemu notę korygującą. Taki dokument zostanie podpisany przez Sprzedającego i odesłany Zamawiającemu.

7. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może otrzymać jedną lub wiele faktur. Ich ilość jest uzależniona od ilości centrów dystrybucyjnych, z których zamówione towary są wysyłane. Istnieje możliwość otrzymania jednej faktury - zbiorczej, obejmującej wszystkie zamówione towary - jednak jedynie pod warunkiem poinformowania firmy ROBIN o takim zapotrzebowaniu w momencie składania zamówienia.

8. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia przez Zamawiającego pełnej należności za całą transakcję, (niezależnie od ilości wystawionych faktur).II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę ROBIN na stronach sklepu internetowego. Wszelkie dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące zamówienia prosimy umieszczać w rubryce „Pole komentarza".

2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto firma ROBIN kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i standardowo wynosi od 3 do 10 dni roboczych. W przypadku braków magazynowych i towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta czas realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia we wcześniej uzgodnionym terminie. W takim wypadku Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby nowy termin dostawy wyznaczony został na dzień zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy dany towar jest niedostępny Sprzedający może zaproponować towar zbliżony pod względem właściwości, parametrów lub przeznaczenia do towaru zamówionego. Zmiana przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.

5. Ze względu na możliwość zdublowania zamówienia prosimy o składanie zamówienia za pośrednictwem tylko jednego kanału komunikacyjnego (faks, e-mail, sklep internetowy, poczta). W sytuacji, gdy zachodzi konieczność złożenia zamówienia za pośrednictwem więcej niż jednego kanału komunikacyjnego (np. faks i poczta) prosimy o uprzednie poinformowanie firmy ROBIN o tym fakcie. W przeciwnym razie zamówienie zostanie potraktowane jako kolejne i przekazane do realizacji. Koszty realizacji zdublowanego zamówienia ponosi Zamawiający.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, firma ROBIN zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.robin.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad.

8. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich. Istnieje możliwość dostawy towaru poza granicami kraju po uzgodnieniu warunków dostawy z firmą ROBIN. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu transakcji zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zagranicznego (m.in. koszt transportu, koszt przewalutowania) ponosi Zamawiający.

9. Ceny towarów nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń (poza przypadkiem, kiedy jest to uwzględnione w opisie towaru). Za wyjątkiem indywidualnych ustaleń wniesienie i montaż zamówionego towaru leżą po stronie Zamawiającego.

10. Koszty dostarczenia towaru ponoszone są przez firmę ROBIN lub Zamawiającego zgodnie z informacjami podanymi w opisie towaru.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Zamawiającego.

12. Towary wykonywane ściśle na zamówienie klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej 30% wartości zamówienia przed przystąpieniem do jego realizacji. Nie dotyczy to zamówień składanych przez jednostki budżetowe (za wyjątkiem szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej).

13. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru Zamawiający zostanie obciążony przez Sprzedającego kosztem wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przed-gwarancyjnego towaru.III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. W przypadku, gdy Zamawiający należy do sektora finansów publicznych (jednostki budżetowe):

2. W przypadku, gdy Zamawiający nie należy do sektora finansów publicznych możliwe są następujące formy uiszczania należności:

3. W przypadku przedpłaty przekazanie zamówienia do realizacji następuje z chwilą wpływu kwoty odpowiadającej wysokości przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. Ważność faktury pro forma wynosi 7 dni roboczych. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów, jak również anulowania zamówienia. Ustalenie indywidualnego terminu płatności wymaga kontaktu z firmą ROBIN.


IV. RĘKOJMIA - GWARANCJA - REKLAMACJA - ZWROT TOWARU


Rękojmia:

1. Firma ROBIN wyłącza całkowicie swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku umów zawieranych z podmiotami nie będącymi konsumentami.

Gwarancja:

1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, która jest dostarczana wraz z towarem i instrukcją obsługi. Warunki gwarancji określają producenci towarów lub ich dystrybutorzy w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres firmy ROBIN, gdzie zostaną opieczętowane i odesłane.

3. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.

Reklamacja:

1. Reklamacja składana jest w formie pisemnej składanej bezpośrednio do firmy ROBIN, mailem lub faxem. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie karty gwarancyjnej lub - w przypadku jej braku - faktury VAT lub paragonu.

2. Firma ROBIN nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz niewłaściwego użytkowania zakupionego towaru.

3. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić w momencie odbioru przesyłki protokół szkody w obecności kuriera i na druku firmowym spedytora, po czym niezwłocznie przesłać go faksem lub e-mailem do firmy ROBIN. Zaniechanie tej czynności zgodnie z obowiązującym prawem może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.

4. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu rzeczywistego, co związane jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem stanu oferowanych urządzeń.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

6. Zespół sklepu internetowego Robin.pl dokłada najwyższych starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością, zastrzegamy sobie jednak prawo do opóźnień w ich aktualizacji.


Zwrot towaru:

1. Konsument ma prawo do odstąpienia na piśmie od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania towaru. bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 4 poniżej.  Oświadczenie o dostąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), zwanej dalej „Ustawą". Sprzedajacy nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), a w szczególności w przypadku umów:

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz na adres wskazany przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości: 50 PLN dla towarów o wadze do 30 kg, a dla towarów o wadze ponad 30 kg: 250 PLN (o ile zwracany towar, ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w sposób zwykły pocztą).

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy.

6. Firma Robin zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7. Firma Robin nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.

8. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Szczegółowe uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawarte są poda adresem: http://www.robin.pl/prawo-do-odstapienia

10. Wzór formularza odstąpienia można pobrać pod adresem: http://www.robin.pl/storage/content/product_files/837_o__wiadczenie_o_odst__pieniu_od_umowy.pdf

Firma Robin zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru od podmiotów nie będących konsumentami.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z zm.) klienci sklepu internetowego mają prawo do dostępu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

2. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym:

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży

4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych" (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Hurtownia Robin Danuta Robaczewska z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Łącznej 39.

5. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie. Zamówienia złożone przed datą zmiany niniejszego regulaminu będą realizowane zgodnie z poprzednią wersją regulaminu.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

 

Data aktualizacji regulaminu: 25.12.2014r.